ALGEMENE VOORWAARDEN SPARK SPORT B.V. d.d. 1 januari 2016
Spark Sport B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 50441930.

1. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een zakelijke afnemer en/of consument (een Lid) die deelneemt aan de trainingen aangeboden en/of verzorgd door Spark Sport en anderzijds Spark Sport.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk abonnement en op elk credit-pakket dat een Lid recht geeft op deelname aan een Spark-training.
c. Zowel door aanschaf van een abonnement of een credit-pakket, alsook door deelname aan een Spark-training verklaart een Lid zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
d. Alleen indien hiervan schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e. Spark Sport kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Spark Sport. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
f. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Spark Sport toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Spark Sport en een Lid ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Lid. Tijdens de registratie ontvangt een Lid per mail een link om zijn account op de site te activeren. Daarna kan een lid een inlognaam en wachtwoord voor zijn account in het registratiesysteem van Spark Sport aanmaken.
b. Voor Spark Sport ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Lid aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spark Sport. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Lid kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Spark en een Lid bestaat uit:
(i) een credit-pakket, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan Spark-trainingen,
(ii) een abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkt deelname aan Spark-trainingen.

3. ABONNEMENTEN EN CREDIT PAKKET
a. Een credit-pakket en de abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een credit-pakket is beperkt geldig. Een pakket van vijf en tien credits is drie maanden geldig, een pakket van twintig credits is zes maanden geldig. Een abonnement is geldig voor zes of twaalf maanden. Als een credit-pakket of een abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Lid zich niet meer aanmelden voor een Spark-training.
c. Alleen bij het zes en twaalf maanden abonnement is het mogelijk om éénmaal gedurende de abonnementsperiode de geldigheid maximaal één maand te bevriezen. Dit dient één maand voorafgaand aan de gewenste startdatum van bevriezing per mail aan Spark Sport gecommuniceerd te worden.
d. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een abonnement of een creditpakket worden opgeschort. Spark Sport heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
e. Een creditpakket loopt automatisch af.
f. Een abonnement heeft een geldigheid van zes (6) maanden of één (1) jaar. Een abonnement wordt NIET stilzwijgend verlengd. Een lid kan aangeven of een abonnement na het verlopen van de geldigheidsperiode wordt verlengd of niet.

4.PRIJZEN EN BETALING
a. De actuele prijzen van de credits en de diverse abonnementen staan op de website van Spark Sport. Spark Sport heeft het recht deze prijzen te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Spark Sport. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde credits en abonnementen.
b. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Spark Sport.
c. Een credit-pakket dient vooraf ineens te worden betaald.
d. De abonnementen kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving. Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Lid de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Spark Sport automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het abonnement.
e. Een abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e of de 15e dag automatisch van de bankrekening van een Lid afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
f. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Lid alle kosten, die Spark Sport of een door Spark Sport ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Lid aan Spark Sport verschuldigd is, aan Spark Sport verschuldigd.
g. Spark Sport heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Lid niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING
a. Een Lid kan een overeenkomst met Spark Sport ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. Een Lid ontbindt door binnen een termijn van veertien (14) dagen het ingevulde modelformulier ontbinding of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Spark Sport te zenden.
c. Op een Lid rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
d. Ingeval een Lid zijn recht van ontbinding uitoefent zal het Lid de inmiddels al door Spark Sport gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.
e. Na het verstrijken van een termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Lid om de overeenkomst met Spark Sport te ontbinden.
f. Het recht op ontbinding vervalt zodra het Lid deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

6. DEELNAME AAN EN AFGELASTING VAN EEN SPARK-TRAINING
a. Een Lid dient zich voorafgaand aan een Spark-training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Lid geen recht op deelname aan een Spark-training.
b. Een Lid kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Spark-training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een credit pakket een (1) credit afgeschreven.
c. Spark Sport is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Spark Sport.
d. Spark Sport heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte credits gecrediteerd.
e. Buitengewone omstandigheden leveren voor Spark Sport altijd overmacht op en ontheffen Spark Sport van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Spark Sport ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Spark Sport is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Spark-training door gevaarlijke weersomstandigheden.
g. Indien een Lid zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Spark-training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Spark Sport van de Spark-training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het Lid.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname door een Lid aan een Spark-training geschiedt geheel op eigen risico.
b. Spark Sport, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Lid aan een Spark-training.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Spark Sport, haar medewerkers en trainers, is Spark Sport niet aansprakelijk.
d. Spark Sport is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Lid mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Spark-training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. Spark Sport is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Spark-training. Een Spark-training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Een Lid dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Spark-training. Indien een Lid gezondheidsklachten heeft, of indien een Lid een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Lid advies in te winnen bij een arts.
f. Spark Sport behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte leden uit te sluiten van deelname aan een Spark-training.
g. Spark Sport is niet verzekerd voor schade van een Lid. Een Lid, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Spark-training.
h. Een Lid doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Spark-training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
i. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens trainers, medewerkers of bestuurders van Spark Sport dan wel door Spark Sport ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Voornoemde (rechts)personen kunnen zich in dit verband beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. Spark Sport respecteert de privacy van haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Spark Sport gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Lid zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Spark Sport deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Lid.
c. Spark Sport zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van Spark Sport en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e. De verstrekte informatie op de website www.sparksport.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f. Hoewel Spark Sport de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Spark Sport niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Een Lid doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Spark Sport sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g. De websites van derde partijen waarnaar mogelijk op de website www.sparksport.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Spark Sport gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Spark Sport aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
h. De website www.sparksport.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spark Sport.
i. Het Lid verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Spark Sport.

9. KLACHTEN, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Een Lid dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Spark Sport zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Spark Sport te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Lid de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Spark Sport (Hengeveldstraat 29, Utrecht, telefoon 088-2448800) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c. Spark Sport beantwoordt de door de Lid ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Spark Sport verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan het Lid na de constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal het hieronder bepaalde gelden.
e. Geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden dan wel een hieraan gerelateerde overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.
f. Op deze Algemene Voorwaarden en de hieraan gerelateerde overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn hier als .pdf bestand te downloaden

× Stuur ons een WhatsApp